Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1     

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, door Verkeersschool Frijters statutair gevestigd te Oud Gastel, kantoorhoudende aan de Rijpersweg 94 te Oud Gastel (4751 AV), ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 20123214, hierna te noemen: ‘Frijters’, gesloten overeenkomsten. Het volgen van (een) rijles(sen)/opleiding(en)/cursus(sen) bij Frijters in welke vorm dan ook geldt als acceptatie van deze voorwaarden en de van toepassing zijnde privacyverklaring. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Frijters uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2     

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.3     

Wanneer op een overeenkomst tussen Frijters een opdrachtgever en/of cursist deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt de opdrachtgever en/of cursist daarbij tevens in met de automatische toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten welke met Frijters overeen worden gekomen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 2 Offertes

2.1

De aanbiedingen en/of offertes c.q. prijsopgaven welke door Frijters worden verstrekt zijn vrijblijvend. Alle door Frijters uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Frijters kan gedurende voornoemde 30 dagen, door middel van het uitbrengen van een offerte de aangeboden prijzen en andere condities eenzijdig wijzigen.

2.2

Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie door opdrachtgevers/derden in welke vorm dan ook verplicht Frijters op geen enkele wijze tot acceptatie van de opdracht.

2.3

Aanvullingen en/of afwijkingen van de voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid op de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en/of afwijkingen zijn enkel van toepassing op de aangevulde/gewijzigde overeenkomst en is dan ook uitdrukkelijk niet van toepassing op andere overeenkomsten.

 

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1

De overeenkomst tot het volgen van (een) rijles(sen), cursus(sen) of training(en) door (een) perso(o)n(en) in opdracht van een onderneming wordt bindend na aanmelding bij Frijters en de daaruit voortvloeiende omgekeerde schriftelijk bevestiging aan opdrachtgever door Frijters.

3.2

De opdrachtgever is verplicht vóór de overeenkomst, op eerste verzoek van Frijters, alle relevante informatie over zichzelf, en/of de cursist, aan Frijters ter beschikking te stellen. Zowel degene die de overeenkomst met Frijters aangaat als de cursist is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1

Iedere overeenkomst welke met Frijters wordt overeengekomen wordt steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

4.2

Indien, nadat de overeenkomst gesloten is, de exploitatiekosten voor Frijters, waaronder onder andere vallen: lonen, sociale lasten, omzetbelasting, autokosten, brandstof verhogingen ondergaan, – ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden – kunnen deze door Frijters worden doorberekend. Frijters is dan ook gerechtigd ten tijde van de overeenkomst de prijs te verhogen.

 

Artikel 5 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten (met ondergeschikte) personeelsleden van Frijters binden Frijters niet, voor zover ze door Frijters niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6 Instructeur

Frijters draagt er zorg voor dat de rijles wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de vereisten die de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) stelt. De cursist ontvangt zoveel lessen als mogelijk van dezelfde instructeur. In onderling overleg kan hier van worden afgeweken.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever en/of cursist

7.1

De opdrachtgever en/of cursist is verplicht zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de ingeplande rijles, cursus of training. Indien de opdrachtgever en/of cursist niet op de afgesproken tijd, datum, en plaats aanwezig is, zonder tijdige annulering van de rijles, cursus of training zoals nader bepaald in artikel 8, dient de opdrachtgever/cursist het volledige lesgeld aan Frijters te voldoen;

Daarbij dient de cursist:

  • alle aanwijzingen van Frijters tijdens de rijlessen op te volgen;
  • een melding te doen aan Frijters voor eventuele medische klachten die invloed (kunnen) hebben op de bevoegdheid van het besturen van een motorvoertuig.

Frijters is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade in welke vorm dan ook indien de cursist nalaat:

  • Gedurende de rijles een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) bij zich te dragen;
  • In het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, vereist voor de betreffende categorie waarin rijles wordt gegeven;
  • Frijters tijdig in kennis te stellen van veranderingen van zijn persoonsgegevens;
  • Een schriftelijke melding te doen aan Frijters indien er sprake is van rijontzegging aangaande de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen.

 

Artikel 8 Annulering

8.1

Indien binnen 24 uur voor de afgesproken tijd de rijles, cursus of training wordt geannuleerd is de opdrachtgever en/of cursist het volledige lesgeld aan Frijters verschuldigd. In geval van buitengewone omstandigheden kan Frijters van deze regel afwijken, een en ander geheel ter beoordeling van Frijters.

8.2

Ingeval de opdrachtgever en/of cursist de complete opleiding binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding annuleert, is de opdrachtgever en/of cursist 50% van het cursusgeld aan Frijters verschuldigd.

8.3

Een gereserveerd examen kan niet geannuleerd worden door de opdrachtgever en/of cursist. Enkel opdrachtnemer kan een gereserveerd examen annuleren. De eventuele kosten die zijn gemoeid met een geannuleerd examen zullen te allen tijde aan de opdrachtgever en/of cursist worden doorbelast. Retournering van de kosten aangaande examen vindt nimmer plaats.

8.4

Afzeggingen van rijlessen, cursussen of trainingsdagen, dienen uitsluitend persoonlijk, of telefonisch te geschieden tijdens de openingstijden van het kantoor van Frijters. De rijles(sen), cursus(sen) of trainingsdag(en), volgend op zon- en feestdagen dienen minimaal 48 uur voor aanvang te worden afgezegd.

8.5

Bij het voortijdig beëindigen van de rijopleiding is restitutie van het tegoed niet mogelijk. Bij het aanzienlijk later oprijden van het tegoed ten opzichte van de aangekochte datum is Verkeersschool Frijters gerechtigd een toeslag te rekenen.

8.6

Bijzondere omstandigheden, tijdens bijzondere omstandigheden (b.v. een epidimie) is het toegestaan rijlessen tot 4 uur voor aanvang van de rijles kosteloos af te melden.

 

Artikel 9 Examen

9.1

De opdrachtgever en/of cursist dient bij het afleggen van een theorie of praktijkexamen in het bezit te zijn van de voor dat examen vereiste document(en). Bij het desbetreffende examen dien(t)(en) deze geldig zijn en origineel.

9.2

De opdrachtgever en/of cursist die via Frijters het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin de cursist de opleiding heeft genoten.

9.3

De kosten voor, of ten behoeve van een rijexamen c.q. herexamenaanvraag moeten voorafgaand aan de reservering aan Frijters worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4

Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de opdrachtgever en/of cursist omdat de opdrachtgever en/of cursist verzuimd heeft de verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, dan wel de vereiste documenten kan tonen, draagt de opdrachtgever en/of cursist alle daaruit voortvloeiende kosten.

9.5

Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan Frijters de opdrachtgever en/of cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.

 

Artikel 10 Beëindiging rijles

Frijters kan de lesinstructie wegens dringende redenen, gelegen in de gedraging van de cursist, te allen tijde beëindigen, wanneer voornoemde gedragingen dusdanig zijn dat van Frijters onmogelijk verwacht kan worden dat de rijles dan wel rijlessen worden voortgezet.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1

Deelname aan de (rij)opleiding geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of cursist. Frijters vrijwaart de opdrachtgever en/of cursist van aanspraken door derden als gevolg van een aan- en/of overrijden tijdens de rijles alsmede tijdens het rijexamen, met uitzondering van aan- en/of overrijddingen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, dan wel dat de cursist gebruik heeft gemaakt van alcohol, verdovende middelen en/of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

11.2

Frijters is niet aansprakelijk voor schade welke de cursist lijdt ten gevolge van het niet in het bezit hebben van het juiste document teneinde het examen en/of cursus te kunnen afleggen of volgen. Indien de cursist niet in het bezit is van het juiste geldige document teneinde het examen en/of cursus te kunnen afleggen of volgen, kan de opleiding niet worden voortgezet. De kosten komen evenwel volledig voor rekening van de cursist.

11.3

Als de cursist te laat of niet op het examen en/of cursusdag verschijnt, of niet de vereiste geldige documenten kan laten zien, waardoor het examen en/of cursusdag geen doorgang kan vinden, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen en/of cursusdag geheel voor rekening van de cursist.

11.4

De cursist verklaart in overeenstemming met artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien de cursist ondanks ontzegging van de rijbevoegdheid rijles neemt, dan wel mocht blijken dat de verklaring onjuist zou zijn, vrijwaart de opdrachtgever en/of cursist Frijters volledig en zal de opdrachtgever en/of cursist alle eventueel ter zake aan Frijters opgelegde boetes, alsmede alle door Frijters geleden schade en gemaakte kosten vergoeden.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1

Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, molest, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van motorvoertuigen van Frijters, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van Frijters, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Frijters overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst zonder dat de opdrachtgever en/of cursist enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd op Frijters kan doen gelden.

12.2

Frijters is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever en/of cursist verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 13 Betaling

13.1

Betaling dient per les contant dan wel voordat de rijles, cursus, training aanvang neemt te geschieden.

13.2

Indien betaling per rekening is overeengekomen dient de factuur binnen 14 dagen na indiening betaald te zijn, doch voor aanvang van de uitvoering van de dienst(en) van Frijters.

13.3

Ingeval er een pakketopleiding wordt afgenomen dient de betaling uiterlijk 14 dagen na aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

13.4

Indien opdrachtgever en/of cursist in gebreke blijft door niet aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen heeft Frijters het recht de overeenkomst op te schorten.

13.5

Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalings- verplichting niet op.

13.6

Frijters is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door Frijters is ontvangen, aan de opdrachtgever en/of cursist de wettelijke rente te berekenen. Welke voor handelstransacties is vastgesteld op 8%, respectievelijk 2% voor niet-handelstransacties is vastgesteld op 2%, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuur.

13.7

Frijters is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever en/of cursist alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig de vastgestelde wettelijke tarieven wanneer het een vordering op een consument betreft. Indien Frijters een vordering heeft op een zakelijke partij is Frijters gerechtigd 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimumbedrag van € 75, –

 

Artikel 14 Certificaten en pasjes

Certificaten en/of passen die door Frijters en/of een andere instantie worden uitgereikt na het volgen van een cursus en/of het behalen van een examen, zullen pas worden uitgereikt nadat alle facturen zijn voldaan.

 

Artikel 15 Privacy beleid

Frijters verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke er met Frijters wordt aangegaan persoonsgegevens. Frijters verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de (les)overeenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt eenieder welke een overeenkomst met Frijters sluit geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk uw gegevens verwerkt en zo ook, indien gewenst, verwijderd kunnen worden.

 

Artikel 16 Geheimhoudingsverklaring

Frijters verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u aangaat ten aanzien van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Frijters garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de overeenkomst, de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

 

Artikel 17 Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Frijters. Kopiëren, verspreiden, vermenigvuldigen, openbaar maken en elk ander gebruik van deze materialen in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Frijters, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

 

Artikel 18 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Frijters, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden

Frijters is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Frijters zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever en/of cursist toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever en/of cursist in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op alle door Frijters gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. In geschillen is de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd daarvan kennis te nemen. In geval het geschil moet worden voorgelegd aan de sector kanton van de rechtbank, gelden de wettelijke regels aangaande de relatieve bevoegdheid ter zake.